Regulamin

Uprzejmie informujemy, że z dniem 24.06.2021 nastąpiła migracja sklepu internetowego www.dnagdansk.pl.

Informujemy, że nabyte przez Ciebie uprawnienia związane z zakupem naszych produktów do dnia 24.06.2021 obowiązują  w ramach starego Regulaminu obowiązującego w dniu zakupów nadal Ci przysługują i dopełnimy wszelkich starań, abyś mógł z nich skorzystać.

Regulamin starego sklepu oraz Polityka Prywatności Cookies są dostępne tutaj.

Regulamin Sklepu Internetowego – www.dnagdansk.com

wersja obowiązująca od dnia 24.06.2021

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.dnagdansk.com. Sklep prowadzi QIAGEN Gdańsk Sp. z o. o. dawniej BLIRT S.A., ul. Trzy Lipy 3/2.58, 80-172 Gdańsk, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ W Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000365053, NIP 5833009329, REGON 220527895, BDO 000035567, o kapitale zakładowym w wysokości: 1 719 650,10 zł wpłaconym w całości, zwana dalej Sprzedawcą.
 2. Niniejszy Regulamin jest adresowany do Przedsiębiorców w rozumieniu Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których Umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną lub sprzedaży jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
   1. adres poczty elektronicznej: info@dnagdansk.com;
   2. pod numerem telefonu: +48 (58)7396150;
   3. formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu Internetowego.
 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.dnagdansk.com,  w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 [1] Kodeksu cywilnego,z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których Umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną lub sprzedaży jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 5. Przewoźnik – podmiot lub osoba dostarczająca zamówione przez Klienta Towary lub Wyroby medyczne;
 6. Regulamin – niniejszy dokument;
 7. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, inny niż Wyrób medyczny, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 8. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów lub Wyrobów medycznych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 9. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11. Ustawa o wyrobach medycznych – ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107 poz. 679 ze zm.);
 12. Wyrób medyczny – wyrób w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt. 38 Ustawy o wyrobach medycznych;
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru lub Wyrobu Medycznego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
    1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
    2. dostęp do poczty elektronicznej,
    3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
    4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
    1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
    2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
    3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
    4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
    5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
    6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.
 3. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
 4. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.
 5. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach i Wyrobach medycznych podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Towary i Wyroby medyczne dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wyroby medyczne posiadają oznakowanie oraz  instrukcje używania w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.
 4. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenie Zamówienia mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Klienta. Przyjmuje się, że osoba składająca Zamówienie jest osobą upoważnioną przez Klienta do tych czynności.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów lub Wyrobów medycznych będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta po wciśnięciu przycisku „Zatwierdź”.
 7. Po złożeniu zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w ppkt. 6, Sprzedawca kontaktuje się  z Klientem w celu potwierdzenia Zamówienia, udzielenia informacji o jego przyjęciu, czasie dostawy a także o sposobie i terminie płatności.
 8. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien:
    1. podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru lub Wyrobu medycznego spośród Towarów lub Wyrobów medycznych znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
    2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu
    3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko osoby umocowanej, ,adres dostawy, numer telefonu, NIP, dane do fakturyoraz adres e-mail.
 9. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w ppkt 7 i 8, podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar lub Wyrób medyczny, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia, w szczególności, gdy Zamówienie nie zawiera wszystkich istotnych danych, gdy Klient opóźnia się z jakąkolwiek płatnością wobec Sprzedawcy lub z innych przyczyn wskazanych przez Sprzedawcę.
 12. O odmowie realizacji Zamówienia, niezależnie od przyczyny, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą telefoniczną lub mailową.
 13. Sprzedawca w każdej chwili może odstąpić od Umowy  w całości lub w części. W przypadku, gdy Zamówienie jest realizowane częściami, odstąpienie ma skutek jedynie w stosunku do części Zamówienia, która nie została zrealizowana, a w szczególności, która nie została wydana Przewoźnikowi, o ile z treści oświadczenia Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy nie wynika inaczej.
 14. Sprzedawca według swojego wyboru przesyła oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w ppkt 11 powyżej, drogą mailową na adres mailowy wskazany przez Klienta w Zamówieniu

VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów lub Wyrobów medycznych jest płatna na zasadach i w wysokości określonej w Zamówieniu.
 2. Dostawa Towarów lub Wyrobów medycznych jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 3. Dostawa Towarów lub Wyrobów medycznych odbywa się za pośrednictwem Przewoźnika tj. za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 4. Jeżeli dla Towarów lub Wyrobów medycznych objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 5. Z chwilą wydania Przewoźnikowi Towarów  lub Wyrobów medycznych będących przedmiotem Zamówienia, przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 6. Dostawa jest realizowana w Dni robocze. Sprzedawca może indywidualnie ustalić z Klientem dostawę również w dni inne niż Dni robocze.
 7. Dostawa Towarów  lub Wyrobów medycznych nastąpi w terminie wskazanym przez Sprzedawcę.
 8. Klient po otrzymaniu dostawy Towarów lub Wyrobów medycznych zobowiązany jest sprawdzić ich stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towaru lub Wyrobu medycznego, należy sporządzić w obecności Przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Towarów lub Wyrobów medycznych oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego Przewoźnika.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Przewoźnika.
 10. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności lub niekompletnych danych podanych przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, a także spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.
 11. Przyjmuje się, że osoba odbierająca Towary lub Wyroby medyczne w imieniu Klienta jest osobą upoważnioną przez niego do dokonania odbioru dostawy i podpisania się w jego imieniu na dokumencie dostawy, jak również dokonania innych czynności z tym związanych.
 12. W przypadku jednokrotnego nieodebrania przez Klienta Zamówionych Towarów lub Wyrobów medycznych, jeżeli były one dostarczane za pośrednictwem Przewoźnika, Sprzedawca może według swojego wyboru wyznaczyć Klientowi inny termin odbioru lub dostawy Zamówienia lub rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym z Klientem lub odstąpić od Umowy, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych przez Sprzedawcę z tytułu nieodebrania Towarów lub Wyrobów medycznych, o którym mowa w niniejszym podpunkcie oraz kosztu wysyłki Towaru lub Wyrobu medycznego.
 13. Klient zobowiązuje się do zapłaty wszelkich kosztów poniesionych przez Sprzedawcę z tytułu nie odebrania zamówionych Towarów lub Wyrobów medycznych przez Klienta.
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe po stronie Klienta w wyniku oczekiwania na załadunek zorganizowanym przez Klienta transportem, w wyniku nie dostosowania się do terminu odbioru Towarów lub Wyrobów medycznych wskazanego w Zamówieniu lub określonego przez Sprzedawcę.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów lub Wyrobów medycznych podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 2. Klient może opłacić zamówienie za pomocą przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
 3. Klient nie będzie potrącał ani odliczał kwot dochodzonych lub należnych od Sprzedawcy, w ramach innego zobowiązania jakie łączy go ze Sprzedawcą lub od wynagrodzenia jakie przysługuje Sprzedawcy od Klienta, chyba że w ramach odrębnych ustaleń Strony postanowiły inaczej.
 4. Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację Zamówień lub dostawę Towarów lub Wyrobów medycznych lub może odstąpić od Umowy w całości lub w części, w przypadku opóźnienia w płatnościach przez Klienta na rzecz Sprzedawcy. Z tego tytułu Klientowi nie przysługują żadne roszczenia obecne ani przyszłe z tytułu szkód, lub utraconych korzyści jakie mogą wyniknąć w związku ze wstrzymaniem dostaw.

VIII. Odpowiedzialność, wady Towaru lub Wyrobu medycznego

 1. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym zostaje wyłączona.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności w przypadku przechowywania, transportu lub stosowania Towarów niezgodnie z informacjami zawartymi w opisie Towaru lub Wyrobu medycznego, etykietach Towaru lub Wyrobu medycznego.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy  z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta zostaje wyłączona.
 4. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy wynikająca z Umowy sprzedaży czy świadczenia Usług na rzecz Klienta jest ograniczona do połowy kwoty wynikającej z ostatniego złożonego przez Klienta Zamówienia.
 5. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedawcy z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z używania Towarów lub Wyrobów medycznych.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: QIAGEN Gdańsk Sp. z o. o. dawniej BLIRT S.A., ul. Trzy Lipy 3/2.58, 80-172 Gdańsk, email: orders@blirt.eu, tel.: +48 (58)7396150.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

X. Gwarancje

 1. Towary lub Wyroby medyczne mogą posiadać gwarancję producenta.
 2. W wypadku Towarów lub Wyrobów medycznych objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru lub Wyrobu medycznego lub dołączonych do opisu zalącznikach na stronach internetowych Sklepu.

XI. Własność intelektualna

 1. Klient zobowiązuje się, że bez uprzedniej zgody Sprzedawcy nie będzie używał znaków towarowych, oznaczeń handlowych lub symboli Sprzedawcy.
 2. Wszelkie rysunki, specyfikacje, karty techniczne, materiały reklamowe lub inne materiały udostępnione przez Sprzedawcy Klientowi lub publicznie, stanowią wyłączną własność Sprzedawcy. Klient nie będzie dokonywał w tych materiałach zmian bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 3. Klient samodzielnie lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia udziela Sprzedawcy na logotyp działalności Klienta nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z niego do własnych celów prowadzonej działalności przez Sprzedawcę na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Sprzedawcy.
 4. Klient wyraża zgodę na umieszczenie ww. danych w wykazie klientów Sprzedawcy, dostępnym m.in. stronach internetowych Sprzedawcy.

XIII. Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Sprzedawcy o wszelkich zmianach adresów do doręczeń, upoważnień, pełnomocnictw, pod rygorem uznania za ważną korespondencji oraz realizacji Zamówień złożonych przez dotychczasowo umocowane lub upoważnione osoby i uznania za skuteczne doręczenia pod ostatni wskazany adres.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostaną uznane na podstawie przepisów prawa za nieważne, bezprawne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Wszelkie sprawy i spory wynikłe z tytułu Zamówień lub Umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Klientem, w szczególności związane z ustaleniem istnienia stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę i Klienta, jego wykonaniem, rozwiązaniem, unieważnieniem oraz dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia lub Umowy podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawu polskiemu.
 5. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z Umów lub realizacji Zamówień zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Klientem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Sprzedawcy. Zmiany nie mają zastosowania, do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie Regulaminu.