OWS

Ogólne Warunki Sprzedaży oraz Dostaw Towarów lub Wyrobów Medycznych

 

 I. Definicje

Pojęcia zdefiniowane w niniejszym dokumencie lub Umowie ramowej, o ile Sprzedający nie postanowił inaczej mają następujące znaczenie:

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – Przedsiębiorca składający Zapytanie o ofertę. Klient może być związany ze Sprzedającym Umową ramową.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Kupujący – Klient, który przyjął Ofertę złożoną przez Sprzedającego.

Oferta – dokument  przesłany przez Sprzedającego za pośrednictwem wiadomości mailowej, zawierający informacje dotyczące Towarów lub Wyrobów medycznych, do których odnosiło się Zapytanie o Ofertę wystosowane przez Klienta, będący ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jeżeli Strony łączy Umowa ramowa, Oferta uwzględnia postanowienia, które są w niej zawarte. Przyjęcie Oferty przez Sprzedającego wymaga jej potwierdzenia drogą mailową w określonym terminie.

OWSD – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz Dostaw Towarów lub Wyrobów medycznych realizowanych przez Sprzedającego.

Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 [1] Kodeksu cywilnego,  z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których Umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną lub sprzedaży jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przewoźnik – podmiot lub osoba dostarczająca zamówione przez Kupującego Towary.

Sprzedający – QIAGEN Gdańsk Sp. z o. o. dawniej BLIRT S.A., ul. Trzy Lipy 3/2.58, 80-172 Gdańsk, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ W Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000365053, NIP 5833009329, REGON 220527895, BDO 000035567, o kapitale zakładowym w wysokości: 1 719 650,10 zł wpłaconym w całości.

Strony – odpowiednio Sprzedający, Klient albo Kupujący indywidualnie lub Sprzedający i Klient albo Kupujący łącznie.

Towar – produkty sprzedawane przez Sprzedającego, inne niż Wyroby medyczne, prezentowane m.in. na oficjalnej stronie internetowej Sprzedającego – www.dnagdansk.com (dalej jako ,,Strona internetowa’’, w katalogach i na targach sprzedażowych oraz innych miejscach stanowiących kanały sprzedaży prowadzonej przez Sprzedającego.

Umowa – Umowa sprzedaży Towarów lub Wyrobów medycznych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym w zakresie przyjętej przez Kupującego Oferty.

Umowa ramowa – umowa zawarta pomiędzy Stronami, określająca zasady ich współpracy.

Ustawa o wyrobach medycznych – ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 Nr 107 poz. 679 ze zm.);

Wyrób medyczny –  wyrób w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt. 38 Ustawy o wyrobach medycznych;

Zapytanie o Ofertę – zapytanie wystosowane przez Klienta lub osobę działającą w jego imieniu lub na jego rzecz, za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, telefonicznie lub za pośrednictwem komunikatorów znajdujących się w mediach społecznościowych prowadzonych przez Sprzedającego lub w innej formie zaakceptowanej przez Sprzedającego w Umowie ramowej. Kierując do Sprzedającego Zapytanie o Ofertę, Klient wskazuje Sprzedającemu m.in. na rodzaj Towaru lub Wyrobu medycznego oraz liczbę Towarów lub Wyrobów medycznych, co do których chciałby uzyskać Ofertę. Zapytanie o Ofertę nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Przyjmuje się, że adres, z którego nadesłano Zapytanie o Ofertę jest adresem mailowym Kupującego do celów formalnej korespondencji dotyczącej realizacji Oferty pomiędzy Stronami.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta w postaci odpowiedzi na Ofertę, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

II.Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze OWSD mają zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych wynikających z Umów oraz dostaw realizowanych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, o ile w indywidualnych umowach zawartych pomiędzy Stronami nie zastrzeżono inaczej.
 2. Strony mogą w sposób odmienny uregulować swoje prawa i obowiązki wynikające z tytułu sprzedaży i dostawy Towarów lub Wyrobów medycznych w Umowie ramowej, z tym zastrzeżeniem, że w zakresie tam nieuregulowanym zastosowanie mają OWSD.
 3. Aktualna treść OWSD jest zawsze dostępna, na życzenie Kupującego, w siedzibie Sprzedającego, a także zamieszczona jest na Stronie internetowej.,
 4. Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią OWSD przed przyjęciem Oferty.
 5. Kontakt ze Sprzedającym odbywa się m.in. poprzez:
    1. formularz kontaktowy zamieszczony na Stronie internetowej;
    2. adres poczty elektronicznej:  info@dnagdansk.com;
    3. pod numerem telefonu: +48 58 739 61 50;
    4. komunikatory zamieszczone w mediach społecznościowych prowadzonych przez Sprzedającego;
 6. inne formy zaakceptowane przez Sprzedającego w Umowie ramowej.

III. Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Informacje o Towarach oraz Wyrobach medycznych podane przez Sprzedającego, w szczególności w opisach Towarów lub Wyrobów medycznych na Stronie internetowej, a także w innych miejscach, za pośrednictwem których Sprzedający prezentuje oferowane przez siebie Towary i Wyroby medyczne oraz ceny, zwane dalej ,,Informacjami handlowymi’’, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny zaproponowane przez Sprzedającego w Ofercie mogą różnić się od tych, prezentowanych w Informacjach handlowych.
 3. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać Towary lub Wyroby medyczne Kupującemu zgodne z obowiązującymi normami i przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Sprzedający wykonuje Umowę sprzedaży zgodnie z OWSD, o ile nic innego nie wynika z Umowy ramowej.
 5. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności wystosowanie Zapytania o Ofertę, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Klienta. Przyjmuje się, że osoba wystosowująca Zapytanie o Ofertę jest osobą upoważnioną przez Klienta do tych czynności.
 6. Do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Stronami dochodzi w następujący sposób:
    1. Klient w odpowiedzi na prezentowane przez Sprzedającego za pośrednictwem różnych kanałów sprzedaży Informacje handlowe, wystosowuje Zapytanie o Ofertę, poprzez sposoby komunikacji określone w pkt II ppkt 5 powyżej. Zapytanie o Ofertę stanowi zaproszenie do składania Oferty, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego;
    2. Zapytanie o ofertę przekazywane jest do działających w imieniu Sprzedającego -pracownika z działu Biura Obsługi Klienta (dalej jako ,, Pracownik BOK’’) lub pracownika, będącego opiekunem klienta (dalej jako ,,Opiekun’’), w zależności od rodzaju Zapytania o Ofertę. Pracownik BOK lub Opiekun przygotowuje Ofertę, którą następnie wysyła do Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres e-mail, z którego wystosowane zostało Zapytanie o Ofertę lub na adres e-mail wskazany przez Klienta na prośbę pracownika BOK lub Opiekuna. Oferta wysyłana jest w ciągu 2 Dni roboczych;
    3. w Ofercie wskazany jest termin, w ciągu którego Sprzedający będzie oczekiwać odpowiedzi. W momencie otrzymania ze strony Klienta oświadczenia o przyjęciu Oferty, które jest jednoznaczne ze złożeniem Zamówienia, dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży;
    4. po zawarciu Umowy sprzedaży Pracownik BOK lub Opiekun przesyłają Kupującemu potwierdzenie Zamówienia wraz z informacjami dotyczącymi m.in. zamówionych Towarów lub Wyrobów medycznych, dane do wysyłki, dane do faktury, termin płatności oraz termin realizacji Zamówienia.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy odpowiedzi na Zapytanie o Ofertę, w szczególności, gdy Zapytanie o Ofertę nie zawiera wszystkich istotnych danych. Ponadto Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, gdy Kupujący opóźnia się z jakąkolwiek płatnością wobec Sprzedającego lub z innych przyczyn wskazanych przez Sprzedającego.
 8. O odmowie przygotowania Oferty lub odmowie wykonania Umowy sprzedaży, niezależnie od przyczyny, Sprzedający poinformuje Kupującego drogą telefoniczną lub mailową.
 9. Sprzedający w każdej chwili może odstąpić od Umowy w całości lub w części. W przypadku, gdy Zamówienie jest realizowane częściami, odstąpienie ma skutek jedynie w stosunku do części zamówienia, która nie została zrealizowana, a w szczególności, która nie została wydana Przewoźnikowi, o ile z treści oświadczenia Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy nie wynika inaczej.
 10. Sprzedający według swojego wyboru przesyła oświadczenie o odstąpieniu od Umowy drogą mailową na adres mailowy wskazany przez Kupującego w Zapytaniu o Ofertę, Umowie Ramowej lub na adres mailowy Kupującego, dostępny w szczególności na jego stronie internetowej.
 11. Sprzedający ma jednostronne uprawnienie do prowadzenia promocji lub przyznawania rabatów wybranym Kupującym.

V. Płatności

 1. Sprzedaż Towarów lub Wyrobów medycznych będzie odbywać się po cenach obowiązujących w dniu złożenia przez Klienta Zapytania o Ofertę. Ceny w Ofercie podawane są w złotych polskich.
 2. Sprzedający wystawia fakturę po przyjęciu Oferty przez Kupującego.
 3. Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę wskazaną na fakturze, w terminie płatności określonym na fakturze na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w treści faktury. W przypadku braku płatności przez Kupującego w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ppkt, Sprzedający może według swojego wyboru rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym z Kupującym lub odstąpić od Umowy, na zasadach wskazanych w pkt. IV powyżej. Sprzedający za każdy dzień opóźnienia płatności za Zamówienie przez Kupującego nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedającego lub dzień otrzymania przez Sprzedającego informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Kupującego.
 5. Fakturę VAT oraz korektę faktury VAT uznaje się za doręczoną również poprzez wysłanie jej w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Kupującego w Umowie ramowej lub na adres e-mail, z którego Kupujący wystosował Zapytanie o Ofertę, na co Kupujący wyraża zgodę. W przypadku korekty faktury VAT w formie elektronicznej Kupujący jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania jej poprzez wysłanie potwierdzenia w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedającego. W przypadku korekty faktury VAT w formie papierowej konieczne jest odesłanie przez Kupującego potwierdzonej kopii na adres Sprzedającego wskazany do korespondencji w niniejszym OWSD.
 6. Kupujący nie będzie potrącał ani odliczał kwot dochodzonych lub należnych od Sprzedającego, w ramach innego zobowiązania jakie łączy go ze Sprzedającym lub od wynagrodzenia jakie przysługuje Sprzedającemu od Kupującego w ramach Umowy, chyba że w ramach odrębnych ustaleń Strony postanowiły inaczej.
 7. Sprzedający ma prawo wstrzymać realizację Zamówień lub dostawę Towarów lub Wyrobów medycznych lub może odstąpić od Umowy w całości lub w części, zgodnie z pkt III powyżej, w przypadku opóźnienia w płatnościach przez Kupującego na rzecz Sprzedającego. Z tego tytułu Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia obecne ani przyszłe z tytułu szkód, lub utraconych korzyści jakie mogą wyniknąć w związku ze wstrzymaniem dostaw.

VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów lub Wyrobów medycznych jest płatna na zasadach i w wysokości określonej w Ofercie
 2. Dostawa Towarów lub Wyrobów medycznych jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
 3. Dostawa Towarów lub Wyrobów medycznych odbywa się za pośrednictwem Przewoźnika, tj. za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 4. Jeżeli dla Towarów lub Wyrobów medycznych objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych, Sprzedający zastrzega sobie prawo dostarczania zamówionych Towarów lub Wyrobów medycznych w częściach.
 5. Z chwilą wydania Przewoźnikowi Towarów lub Wyrobów medycznych będących przedmiotem Oferty, przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 6. Dostawa jest realizowana w Dni robocze. Sprzedający może indywidualnie ustalić z Kupującym dostawę również w dni inne niż Dni robocze.
 7. Dostawa Towarów lub Wyrobów medycznych nastąpi w terminie wskazanym przez Sprzedającego.
 8. Kupujący po otrzymaniu dostawy Towarów lub Wyrobów medycznych zobowiązany jest sprawdzić ich stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towaru lub Wyrobu medycznego przez Kupującego, należy sporządzić w obecności Przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Towarów lub Wyrobów medycznych oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego Przewoźnika.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działania Przewoźnika.
 10. Sprzedający nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności lub niekompletnych danych podanych przez Kupującego w Zapytaniu o Ofertę lub Zamówieniu, a także spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.
 11. Przyjmuje się, że osoba odbierająca Towary lub Wyroby medyczne w imieniu Kupującego jest osobą upoważnioną przez niego do dokonania odbioru dostawy i podpisania się w jego imieniu na dokumencie dostawy, jak również dokonania innych czynności z tym związanych.
 12. W przypadku jednokrotnego nieodebrania przez Kupującego Towarów lub Wyrobów medycznych będących przedmiotem Umowy sprzedaży, jeżeli były one dostarczane za pośrednictwem Przewoźnika, Sprzedający może według swojego wyboru wyznaczyć Kupującemu inny termin odbioru lub dostawy Towarów lub Wyrobów medycznych lub rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym z Kupującym lub odstąpić od Umowy, na zasadach wskazanych w pkt III powyżej. Ponadto Kupujący jest zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych przez Sprzedającego z tytułu nieodebrania Towarów lub Wyrobów medycznych, o którym mowa w niniejszym podpunkcie oraz kosztu ich wysyłki.
 13. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty wszelkich kosztów poniesionych przez Sprzedającego z tytułu nie odebrania zamówionych Towarów lub Wyrobów medycznych przez Kupującego.
 14. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe po stronie Kupującego w wyniku oczekiwania na załadunek zorganizowanym przez Kupującego transportem, w wyniku nie dostosowania się do terminu odbioru Towarów lub Wyrobów medycznych wskazanego w potwierdzeniu Zamówienia, Umowie ramowej lub określonego przez Sprzedającego.

VII.Odpowiedzialność, wady Towaru, gwarancja

 1. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym zostaje wyłączona.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w szczególności w przypadku przechowywania, transportu lub stosowania Towarów lub Wyrobów medycznych niezgodnie z informacjami zawartymi w opisie Towaru lub Wyrobu medycznego, etykietach Towaru lub Wyrobu medycznego.
 3. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego zostaje wyłączona.
 4. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego wynikająca z Umowy sprzedaży, Umowy ramowej jest ograniczona do połowy kwoty wynikającej z ostatniego złożonego przez Kupującego Zamówienia.
 5. Sprzedający nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności niż ta określona w OWSD, z tytułu Umowy, Zamówień lub dostaw (wyraźnej bądź dorozumianej), z tytułu szkody wyrządzonej Kupującemu czynem niedozwolonym lub z innego tytułu. Z tytułu wad Towaru lub Wyrobu medycznego Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków lub dochodów, bądź stratę czasu. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody szczególne bądź pośrednie.
 6. Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedającego z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z używania Towarów lub Wyrobów medycznych.
 7. Towary lub Wyroby medyczne posiadają gwarancję producenta.

VIII. Własność intelektualna

 1. Kupujący zobowiązuje się, że bez uprzedniej zgody Sprzedającego nie będzie używał znaków towarowych, oznaczeń handlowych lub symboli Sprzedającego.
 2. Wszelkie rysunki, specyfikacje, karty techniczne, materiały reklamowe lub inne materiały udostępnione przez Sprzedającego Kupującemu lub publicznie, stanowią wyłączną własność Sprzedającego. Kupujący nie będzie dokonywał w tych materiałach zmian bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
 3. Kupujący samodzielnie lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia udziela Sprzedającemu na logotyp działalności Kupującego nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z niego do własnych celów prowadzonej działalności przez Sprzedającego na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Sprzedającego.
 4. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie ww. danych w wykazie klientów Sprzedającego, dostępnym m.in. stronach internetowych Sprzedającego.

IX. Dane Osobowe

Podane przez Kupujących dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatnosci.

X. Postanowienia końcowe

 1. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Sprzedającego o wszelkich zmianach adresów do doręczeń, upoważnień, pełnomocnictw, pod rygorem uznania za ważną korespondencji oraz realizacji Zamówień złożonych przez dotychczasowo umocowane lub upoważnione osoby i uznania za skuteczne doręczenia pod ostatni wskazany adres.
 2. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszym OWSD lub Umowie ramowej obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWSD zostaną uznane na podstawie przepisów prawa za nieważne, bezprawne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień OWSD.
 4. Wszelkie sprawy i spory wynikłe z tytułu zamówień lub umów zawartych pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, w szczególności związane z ustaleniem istnienia stosunku prawnego łączącego Sprzedającego i Kupującego, jego wykonaniem, rozwiązaniem, unieważnieniem oraz dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia lub umowy podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawu polskiemu.
 5. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z Umów lub realizacji zamówień zawartych pomiędzy Sprzedającym i Kupującym będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 6. Treść niniejszego OWSD może ulec zmianie. Zmiany OWSD wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na Stronie internetowej Sprzedającego. Zmiany nie mają zastosowania, do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego OWSD.
 7. Adresy doręczeń Sprzedającego:

adres korespondencyjny: ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk, Polska

adres mail: info@dnagdansk.com